NIPING

На сервере SAP:
niping -s -I 0

На клиенте:

Measuring throughput
niping -c -H <nipingsvr> -B 100000

Measuring RTT
niping -c -H <nipingsvr> -B 1 -L 100

Long LAN stability test:
niping -c -H <nipingsvr> -B 10000 -D 100 -L 360000


Long WAN test (stability):
niping -c -H <nipingsvr> -B 200 -D 1000 -L 36000

Long WAN test (idle timeouts):
niping -c -H <nipingsvr> -P -D 3600000

Short throughput/stability test:
niping -c -H <nipingsvr> -B 1000000 -L 100

MTU test:
niping -c -H <nipingsvr> -B <nnn>

Vary <nnn> according to these values: 500, 1000, 1400, 1500, 4000, 10000 and 40000